نکاتی برای خریدن کفش

نکاتی برای خریدن کفش

  • برای خرید کفش حتما بعد ازظهر به بازار بروید. چرا که پاهای شما بعد از ظهر درمتورم ترین حالت خودشان هستند و می توانید کفش مناسب پاهایتان بیابید. بدون آنکه نگران از تنگ شدن کفشهایتان باشید.
  • برای راحتی بیشتر انگشتان پاهایتان به هنگام پوشیدن کفش های پاشنه دار، انگشت های میانی خود را به هم بچسبانید.
  • اگر کفشی خریده اید که به پایتان تنگ است، برای اندازه شدن کفش هایتان از روش نمایش داده شده در عکس استفاده کنید.