جشنواره بازگشایی مدارس هایپرفامیلی تا پایان مهر

جشنواره بازگشایی مدارس هایپرفامیلی تا پایان مهر

جشنواره بزرگ هایپرفامیلی به مناسبت بازگشایی مدارسه به صورت هم زمان در تمامی شعب فروشگاه های زنجیره ای به صورت همزمان آغاز گردیده است.
بعضی از اقلامی که شامل این جشنواره می شوند شامل انواع لوازم التحریر مانند خودکارها، پاک کن، مداد تراش، کوله مدرسه و لباس می باشد.
این جشنواره تا پایان مهر در تمامی شعب ادامه خواهد داشت.

جشنواره هایپرفامیلی به مناسبت بازگشایی مدارسه به صورت هم زمان در تمامی شعب فروشگاه های زنجیره ای به صورت همزمان آغاز گردیده است.

بعضی از اقلامی که شامل این جشنواره می شوند شامل انواع لوازم التحریر مانند خودکارها، پاک کن، مداد تراش، کوله مدرسه و لباس می باشد.

این جشنواره تا پایان مهر در تمامی شعب ادامه خواهد داشت.

no-repeat;center top;;

auto

335713-PA14T1-448 [Recovered]-04