درخواست همکاری

درخواست همکاری

درخواست همکاری

  • نام دانشگاهرشته تحصیلیمعدل 
  • نام شرکتآخرین سمتحقوق دریافتیتاریخ شروعتاریخ پایان 
    افزودن یک ردیف جدید
    به ترتیب از آخر به اول ذکر گردد
  • انواع فایل های مجاز : pdf, docx.