خانه خود را از ویروس کرونا پاک کنید

خانه خود را از ویروس کرونا پاک کنید

 دور کاری تعطیلی مغازه ها مراکز تجاری و مدارس فاصله اجتماعی همه عواملی هستند که سرعت گسترش ویروس کرونا را کاهش می دهند اما میکروب های عفونی می توانند به…