ارزیابی رفتاری کارکنان فروشگاه فامیلی از آذرماه انجام می‌شود

اخبار
زمان مطالعه: < 1 دقیقه

به گزارش واحد منابع انسانی شرکت فامیلی، ارزیابی رفتاری کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای فامیلی از آذرماه انجام می‌شود. ارزیابی رفتاری 25 کل ارزیابی را شامل می‌شود که به صورت ماهانه انجام می‌شود.
این ارزیابی شامل ارزیابی پرسنل از خود (خودارزیابی)، ارزیابی سرپرست سکش و ارزیابی سرپرست فروشگاه است که با توجه به شاخص‌های رفتاری محاسبه می‌شود.
نظم و انضباط و آراستگی، کار گروهی، حسن رفتار و اخلاق کاری و نگهداری از اموال شاخص‌های عملکرد رفتاری کارکنان است که هر کدام از موارد ذکر شده با توجه به پست و سمت هر یک از کارکنان درجه اهمیت متفاوتی را دارد. براساس آیتم‌های شاخص‌های عمکرد هر سمت نمره داده می‌شود و در نهایت نمره نهایی عملکرد رفتاری که 25درصد کل ارزیابی کارکنان است به‌دست می‌آید. لازم به توضیح است که نمره‌دهی بر اساس الگوی رفتاری که در فروشگاه تدوین شده است صورت گرفته و در مبلغ دریافتی کارکنان تاثیر مستقیم دارد.

 

 

مطالب مرتبط

جدیدترین اخبار فامیلی

جدیدترین مطالب سبک زندگی

جدیدترین مطالب صنعت خرده‌فروشی

جدیدترین مطالب آشپزی

جدیدترین مطالب آموزشی سلامتی

جدیدترین مطالب توسعه فردی

جدیدترین داتستنی های جالب

جدیدترین مطالب سفر و گردشگری